0 Kč0

Smluvní podmínky

Obchodní podmínky

I. Všeobecná ustanovení

Kupující učiněním objednávky akceptuje obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti společnosti DIMEX GROUP s.r.o., dále jen "prodávající" a jeho zákazníků dále jen "kupující" a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. je její nedílnou součástí.

II. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží). Váhy, rozměry, kapacita, ceny, výkony a ostatní údaje obsažené na https://www.styl-nabytek.cz/ , jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné.

Prodávající se zavazuje, že bude kupujícím dodávat:

- bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží
- vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR
- vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních opraven, jeli to pro daný druh zboží obvyklé.

III. Místo plnění

Místem plnění je prodejna prodávajícího. Při osobním odběru zboží je kupující povinen na prodejně předložit doklad o úplném zaplacení zboží. Při odběru zboží jinou osobou než kupujícím je odebírající osoba povinna se prokázat zplnomocněním kupujícího, vystaveným na jméno a platný občanský průkaz pověřené osoby.

IV. Objednávka  zboží a uzavření smlouvy

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Je-li kupujícím podnikatel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím podnikatelem a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu podnikateli s tímto jeho návrhem.

V. Cena  zboží a úhrada

Nabídkové ceny uvedené na internetových stránkách prodávajícího jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. V případě tiskové chyby v ceně uvedené na internetových stránkách, může být objednávka jednostranně zrušena ze strany prodávajícího. Ceny uvedené v obchodu https://www.styl-nabytek.cz/  platí i při platbě v hotovosti, na dobírku, převodem na bankovní účet není-li písemně dohodnuto jinak. Kupní cena bude považována za uhrazenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti na pokladně prodávajícího. V případě nedodržení jakékoliv platební lhůty je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poplatky z prodlení z hodnoty včas nezaplacené částky ve výši 0,1 % za každý den prodlení. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Daňovým dokladem je rovněž prodejka za hotové vydaná při platbě za hotové pokladnou prodávajícího. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.
K ceně zboží je připočítána cena dopravy, pokud se účtuje.
Zákon o DPH Hlava III § 9 odst.1 písmeno a) Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné při prodeji zboží podle kupní smlouvy dnem dodání, v ostatních případech dnem převzetí nebo zaplacením zboží, a to tím dnem, který nastane dříve, pokud tento zákon nestanoví jinak.

Pří platbě platební kartou na prodejnách je účtována smluvní přirážka 2%.
 

Pokud zákazník požaduje změnu fakturačních údajů na již vystavené faktuře, bude mu účtován poplatek ve výši 99,- Kč.

Pokud zákazník požaduje zrušení již uzavřené a schválené úvěrové smlouvy Home Credit bude mu účtován poplatek ve výši 500,- Kč.

VI. Podmínky odstoupení od smlouvy uzavřené  za pomoci prostředků dálkové komunikace (vrácení zboží)

Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je spotřebitel

Kupující spotřebitel má právo v souladu § 1829 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí zboží. Prodávající je povinen kupujícímu bez zbytečného odkladu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich.

Odstoupení a zboží zasílejte na adresu:

DIMEX GROUP s.r.o.

Husova ul. 156/2a

790 01 Jeseník

Vzor Oznámení o odstoupení od smlouvy naleznete ke stažení zde.

Zboží by měl kupující spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vracenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku. Současně může prodávající cenu ponížit o částku, kterou zboží ztratilo běžným používáním dle §1833 občanského zákoníku. (Spotřebytel odpovídá podnikateli pouze za snízení hodnoty zboží , které zniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.To neplatí , pokud podnikatel nesdělí spotřebiteli  informace podle ustanovení § 1820 odst.1 písm.f ).Náklady na vrácení zboží nese kupující a nemá nárok na jejich náhradu. Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 14 dnů od odstoupení.

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv:
A)  na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
B)  na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího,
C)  na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
D)  na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
E)  na dodávku novin, periodik a časopisů,
F)  spočívajících ve hře nebo loterii,

Je-li společně se zboží poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím vrátit prodávajícímu i poskytnutý dárek.

Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali bude čerpána pro další nákup.

Neposílejte zboží na dobírku !!!!!! (zásilky zaslané na dobírku nebudou přijaty), doporučujeme Vám zboží pojistit.

Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je podnikatel

V případě, že kupujícím je podnikatel, může být kupujícímu nabídnuto náhradní odstoupení od kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruce a aktuální ceně vráceného zboží. Stav zboží je zhodnocen prodávajícím. V případě nedohodnutí podmínek akceptovatelných pro obě strany bude zboží vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady. 

VII. Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy. Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Kupující spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od jeho převzetí.

Podstatné porušení smlouvy

Podstatné porušení smlouvy je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. Veškerá ostatní porušení smlouvy se považují za nepodstatná.

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo :
A)   na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží,
B)   na odstranění vady opravou zboží,
C)   na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
D)   odstoupit od smlouvy

Kupující spotřebitel sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující spotřebitel změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující spotřebitel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu spotřebiteli, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.

Nepodstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující spotřebitel právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující spotřebitel neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním nového zboží; volba nesmí kupujícímu spotřebiteli způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující spotřebitel změnit bez souhlasu prodávajícího.
Kupující je před prvním použitím povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit, v opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadné plnění. Záruční doba začíná běžet převzetím věci kupujícím, byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení.

VIII. Převzetí zboží zákazníkem

Zákazník je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky, toto platí také pro přebírání zboží na prodejnách!!! (reklamační protokol) a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem nebo zboží napřebírat z důvodu poškození. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Podepsáním přepravního listu nebo dodacího listu bez výhrad zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.
Pokud kupující zjistí, že výrobek je poškozen a přepravní obal je neporušen pak ještě ten den po převzetí zboží zašle reklamaci s fotodokumentací poškozeného výrobku a obalu doporučeným dopisem na adresu DIMEX GROUP s.r.o., ul.Husova ul. 156/2a, 790 01 Jeseník, a zároveň zašle reklamaci s fotodokumentací na reklamace@elektroplus.cz .
Reklamace bude uznána jen v případě, že originální obal, s výrobními čísly výrobku je neporušen a ponechán s tím, že reklamace byla uplatněna do tří dnů od převzetí výrobku zákazníkem.

IX. Nepřevzetí objednaného zboží

UPOZORNĚNÍ: Každá objednávka je závazná. Pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem vyzvednuta, bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží, uhrazení nákladů spojených s nepřevzetím zásilky a veškeré vícenáklady, které dodavateli vzniknou v souvislosti s uzavřenou objednávkou,  a dále  manipulační poplatek ve výši 500,- Kč. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazené smluvní pokuty), budou postoupeny smluvní společnosti pro vymáhání a prodej pohledávek  k vymáhání včetně všech nákladů s tím spojené.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnost 1.1. 2014.
Změny obchodních podmínek vyhrazeny